Question:

anu-ano ang mga aral ng kristiyanismo

by Guest5224  |  12 years, 10 month(s) ago

1 LIKES UnLike

anu-ano ang mga aral ng kristiyanismo

 Tags: ang, Anuano, aral, kristiyanismo, MGA, NG

   Report

2 ANSWERS

 1. Guest2888
  eeeeeeeeeeee

 2. Guest2867

   ayon sa Biblia ito ang ibig sabihin ng Kristyano... 
  GAWA 11:26 

  At nang siya'y kaniyang masumpungan ay kaniyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari, na sa buong isang taon sila'y nakisama sa iglesia, at nagsipagturo sa maraming tao; at ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Cristiano, sa Antioquia.   so ang aral sa kristyano ay sumunod sa utos ni Kristo...   ibig sabihin pala ay mga taga sunod ni Kristo, pero ang nakakalungkot now, dami nag ki claim na kristyano sila pero hindi naman nila sinusunod ang utos ni Kristo, alam nyo ba na ang ika 10% o ikapu at ang sampung utos ay hindi naman utos sa panahon ni Kristo?   MALAKIAS 4:4 

  Alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod na aking iniutos sa kaniya sa Horeb para sa buong Israel, na may mga palatuntunan at mga kahatulan.   kc sa bawat panahon my sinusugo ang Dios na dapat nating pakinggan at now ay panahon ni Kristo..   HEBREO 1:1-2 

  Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta,   Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang mga panahon;   katunayan may eksena sa bundok na nag uusap usap ang 3 kinikilalang tagapagturo ng Dios pero ano sinabi ng AMA?   MATEO 17:5 

  Samantalang nagsasalita pa siya, narito, ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila: at narito, ang isang tinig na mula sa alapaap, na nagsasabi, Ito ang sinisinta kong Anak, na siya kong kinalulugdan; siya ang inyong pakinggan.  bakit ito sinabi ng AMA na si Kristo ang dapat pakinggan? kc malaki ang posibilidad na pakinggan din ng mga tao ang tinig ng mga kasama ni Kristo, na yun nga ang ginagawa ng many tao nw na sabi nila Kristyano sila, pero ang dapat nating pagtuunan ng pansin tayo ay Kristyano .... at nasa itaas na bahagi sa gawa 11:26 ang mining nito, thnx, sana nakatulong ang munting paglilinaw na ito... 

  ====================================== 

  Ang Kristiyanismo ay ang pananampalataya sa iisang Dios na siyang may likha ng langit at lupa. Ang Dios, bagamat isa, ay binubuo ng tatlong persona--ang Dios Ama, Dios Anak, at Dios Espiritu Santo. Ang Dios Anak ay si Jesu Kristo, kung saan nanggaling ang salitang Kristiyanismo. Lahat ng naniniwala o nananampalataya kay Jesu Kristo at isinasabuhay ang kanyang Banal na Salita ay Kristiyano.

Sign In or Sign Up now to answser this question!

Question Stats

Latest activity: 13 years, 6 month(s) ago.
This question has 2 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions